ГЛАВНАЯО НАСАУДИТУСЛУГИДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫСистема внутрішніх правил, положень та стандартів(професійних стандартів) розроблена аудиторською фірмою "Аудит-Легіст"

1. Професійні стандарти

1.1. Правила, положення та стандарти аудиторської діяльності (професійні стандарти) - єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності, оформленню та оцінці якості: завдання з надання впевненості; завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації; супутніх послуг; організаційне та методологічне забезпечення аудиту; інших послуг, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів, а також до порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації.

1.2. Професійні стандарти Аудиторської фірми «Аудит Легіст» включають в себе наступні правила, положення та стандарти:
- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- Концепція розробки і застосування внутрішніх правил (професійних стандартів) аудиторської діяльності;
- Положення з контролю якості аудиторських послуг
- Планування аудиту фінансових звітів;
- Аудиторський ризик і система внутрішнього контролю;
- Визначення величини рівня суттєвості;
- Аналітичні процедури;
- Аудиторська вибірка;
- Аудиторські докази;
- Документування аудиту;
- Аудиторський висновок;
- Безперервність діяльності;
- Подальші події;
- Повідомлення аспектів аудиту замовнику аудиторської перевірки.

2. Мета та загальні принципи аудиту

2.1. Мета аудиту - є надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти (у всіх суттєвих аспектах) відповідно до застосованої концептуальної основи фінансовій звітності.
2.2. Загальні принципи аудиту:
- незалежність;
- чесність;
- об'єктивність;
- професіональна компетентність і добросовісність;
- конфіденційність;
- професіональна поведінка.
2.3. Аудитор повинен дотримуватися етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
2.4. Обмеження, присутні аудиту:
- в ході аудиту застосовуються вибіркові методи і тестування;
- будь-які системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є недосконалими (наприклад, не можуть гарантувати відсутність зговору);
- переважна частина аудиторських доказів лише надає докази в підтвердження окремого висновку, а не носить вичерпний характер.

3. Відповідальність

3.1. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, вимог чинного законодавства та охоплює: розробку, впро­вадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлен­ня фінансових звітів, які не містять суттєвих викрив­лень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облі­кових оцінок, які відповідають обставинам.
3.2. Відповідальністю аудитора є висловлення дум­ки щодо цієї фінансової звітності на основі резуль­татів аудиторської перевірки.2011 © Copyright   „Аудит-Легіст”.  All rights reserved.
Cайт разработан с учетом требований Аудиторской палаты Украины
E-mail Site Map Home